>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ "Migrant Working Group (MWG)"
 
 
 
 


 กำหนดการงานแถลงข่าววันแรงงานข้ามชาติสากล 2556 
 ประสบการณ์ บทเรียนการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 

  
  
  
    
  
  
  

Website counter
Start Counter 05/07/56

 

การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา)

ตามที่ คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔  เห็นชอบมาตรการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ลักลอบทำงานอยู่ในประเทศไทย  โดยให้ดำเนินการจดทะเบียนแรงงาน   ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ลักลอบทำงานอย่างผิดกฎหมายอยู่ในประเทศไทย  ซึ่งมีผู้ประสงค์จะจ้างงาน รวมทั้งผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรอายุ ไม่เกิน  ๑๕ ปี โดยผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักร  เป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับไม่เกิน ๑ ปี และอนุญาตให้ทำงานชั่วคราวในระหว่างรอการส่งกลับนั้น กระทรวงสาธารณสุข ขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และกรมการแพทย์ ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑.  ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กรมการแพทย์ และสถานบริการที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา) ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔

๒. ให้ดำเนินการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพให้กับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา รวมทั้งผู้ติดตามที่เป็นบุตรอายุไม่เกิน ๑๕ ปี เริ่มตรวจสุขภาพตั้งแต่วันที่ ๑๕  มิถุนายน ๒๕๕๔  ถึงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔  รวมระยะเวลา ๙๐ วัน ยกเว้นกรณีกิจการประมงทะเล ให้เวลา ๑๒๐ วัน  โดยเก็บค่าตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ  ๑,๙๐๐ บาท  (ค่าตรวจสุขภาพ ๖๐๐ บาท และค่าประกันสุขภาพ  ๑,๓๐๐ บาท)   การประกันสุขภาพคุ้มครองถึง วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕

๓.  การดำเนินการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ(One Stop Service) ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นผู้พิจารณาแนวทางปฏิบัติของแต่ละจังหวัดให้เกิดความเป็นธรรมและสะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ให้ประสานการดำเนินงานกับจัดหางานจังหวัดเพื่อร่วมกันกำหนดแผนการดำเนินการต่อไป สำหรับกรุงเทพมหานคร ให้กรมการแพทย์ เป็นผู้ประสานงานกับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ทั้งนี้ให้ประสานการดำเนินงานกับจัดหางานเขตพื้นที่เพื่อร่วมกันกำหนดแผนการดำเนินการต่อไป

๔.  โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ รายงานผลการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามที่เป็นบุตรอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ทุกเดือน ด้วยโปรแกรมระบบข้อมูลแรงงานต่างด้าว ทาง Web site ของสำนักบริหารการสาธารณสุข (http://.phdb.moph.go.th)

 


อ่าน 3198 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 การเตรียมการเพื่อการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ประจำปี 2555
 การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าว
 ข้อมูลความรวมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทยกับเมียนมาร์
 Heath for All?..... เป็นหน้าที่ของประเทศไทย ?
 มูลนิธิรักษ์ไทย จับมือ "สื่อไทย-ลาว" เติมเต็มความรู้ป้องกันเอดส์