>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ "Migrant Working Group (MWG)"
 
 
 
 


 กำหนดการงานแถลงข่าววันแรงงานข้ามชาติสากล 2556 
 ประสบการณ์ บทเรียนการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 

  
  
  
    
  
  
  

Website counter
Start Counter 05/07/56

 

ปลัดแรงงาน รับความเห็นกลุ่มแรงงานประมง หาทางแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน

นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมรับฟังความเห็นผู้แทนกลุ่มกิจการประมงและต่อเนื่องประมงทะเล ถือสภาพปัญหาการจดทะเบียนขออนุญาตทำงานสำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ พม่า ลาวและกัมพูชา ปัญหาขาดแคลนแรงงานทั้งแรงงานไทยที่ไม่นิยมทำงานประเภทนี้ และแรงงานต่างด้าวฯ เนื่องจากลักษณะงานมีความยากลำบาก มีช่วงเวลาที่อยู่ในทะเลนาน มีความเครียดสูง เป็นที่มาของการไม่ต้องการทำงานในทะเลของกลุ่มแรงงานไทย การแก้ไขในภาวะปัจจุบันจึงต้องพึ่งแรงงานต่างด้าวเป็นส่วนมาก ทำให้นายจ้างในกิจการประมงจำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าวทั้งที่เป็นแรงงานต่างด้าวจดทะเบียนให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยที่ได้รับการผ่อนผันให้ทำงานอย่างถูกต้องและใช้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองด้วย

นายมงคล สุขเจริญคณา  นายกสมาคมประมงเรือลากคู่สมุทรสงคราม  นำเสนอสภาพปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและต่อเนื่องประมงทะเล  ว่า สภาพปัญหามีมานานแล้ว ไม่ว่าจะมีการจดทะเบียนกี่ครั้งก็ยังไม่สามารถแก้ไขเงื่อนปมของปัญหาได้มีหลายหน่วยงานของภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตาม  ขอชื่นชมกระทรวงแรงงานว่าเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดในการทำงาน ใส่ใจในการจัดระบบแรงงานต่างด้าวฯและรู้ถึงสภาพปัญหาอย่างแท้จริง ปัญหาที่ผู้ประกอบการประมงไทยประสบอยู่มีประเด็นหลัก ๆคือ  แรงงานในภาคกิจการนี้มีการเคลื่อนย้ายตลอดเวลา บางครั้งจดทะเบียนแล้ว  ออกเรือแต่พอกลับเข้าฝั่ง แรงงานส่วนนี้ก็หลบหนีไป  ในขณะที่มีเปิดจดทะเบียนเพียงแค่ปีละครั้งทำให้เกิดการขาดแรงงานในช่วงออกเรือจึงกลายเป็นปัญหาการลักลอบจ้างงานแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายหรือแรงงานเถื่อน ปัญหาส่วยแรงงาน การขาดแคลนแรงงานสิ่งหนึ่งที่สะท้อนภาพคือ แม้แต่สถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ( BOI ) ยังต้องการใช้แรงงานต่างด้าว รวมถึงปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ที่ทำให้ส่งผลต่อกิจการประมงและภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศ  จึงอยากขอให้ภาครัฐพิจารณาในเรื่องการหาแรงงานทดแทนซึ่งเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนกิจการอย่างต่อเนื่อง  เพราะผู้ประกอบการไม่อยากจะกระทำผิดกฎหมายทั้งสิ้น

นายกิตติ โกศลสกุล นายกสมาคมประมงจังหวัดตราด เพิ่มเติมความเห็น  เงื่อนเวลาในการเปิดอนุญาตจดทะเบียนเพียงช่วง 2-3 เดือนนั้นไม่เพียงพอ เนื่องจากกิจการประมงจะต้องออกเรือไปไกล บางรายต้องเจอปัญหาจากมรสุมไม่สามารถเดินทางกลับเข้ามาจดทะเบียนได้ทัน จึงอยากเสนอในสองประเด็น คือ ให้มีการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวฯตลอดปี ซึ่งรัฐจะได้ประโยชน์จากการจัดเก็บภาษีมากขึ้นและแก้ไขปัญหาการลักลอบจ้างแรงงานเถื่อน ประเด็นที่สองคือยกเว้นการเอาผิดกับผู้ประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในขณะนี้ เพื่อเป็นการลดปัญหาส่วยแรงงานและลดระบบอุปถัมภ์แรงงานที่ผิดกฎหมายฝ่ายปราบปรามต้องมีการตรวจจับและผลักดันอย่างจริงจัง หากแรงงานที่ผิดกฎหมายต้องการทำงานจริงทำอย่างไรที่จะหาแนวทางจัดระบบให้เข้ามาอย่างถูกต้องตามขั้นตอน  เพราะผลักดันออกก็ต้องมีการลักลอบเข้ามาอีก

นายสมเกียรติฯ  เน้นย้ำว่าการขึ้นทะเบียนที่หมดเขตลงในวันที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งในส่วนกิจการประมงนั้น  มีการนำเอกสารมาขึ้นทะเบียนในช่วงดังกล่าว  แล้วมีช่วงเวลาที่นำแรงงานต่างด้าวมาดำเนินการภายใน 150 นั้น เป็นเงื่อนเวลาตามที่รัฐบาลผ่อนผัน จึงอยากให้ทางสมาคมประมงแห่งประเทศไทยช่วยประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกในกลุ่มให้ความสำคัญกับเงื่อนเวลาดังกล่าวด้วย  เพราะการอนุญาตจดทะเบียนแต่ละครั้งผ่านขั้นตอนการนำเสนอและการพิจารณาที่กวดขันและรัดกุมเพื่อการจัดระบบแรงงานต่างด้าวฯ  เพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนแรงงานในกิจการที่สำคัญจำเป็นและขับเคลื่อนกลไกทางการผลิตและเศรษฐกิจของประเทศสำหรับการหารือเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานและการขาดแคลนแรงงานนั้น  กระทรวงแรงงานมีความยินดีร่วมรับฟัง แสวงหาแนวทางแก้ไขในลำดับต่อไปและตระหนักถึงปัญหาที่ประสบอยู่  อยากให้ทางกลุ่มกิจการประมงโดยเฉพาะสมาคมประมงแห่งประเทศไทย  สรุปตัวเลขความต้องการใช้แรงงานที่ชัดเจน  ตัวเลขแรงงานที่ยังขาดแคลนอยู่  เพื่อจะได้ร่วมกับที่จะหาแนวทางแก้ไข  สิ่งที่ต้องคำนึงถึงอีกมุมหนึ่งคือเรื่องความมั่นคงของประเทศก็เป็นเรื่องสำคัญควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  ดังนั้น  กระทรวงแรงงานจึงยืนอยู่บนหลักการที่จะ “เปิดประตู-ปิดหน้าต่าง” เพื่อการจัดระบบแรงงานต่างด้าวอย่างยั่งยืน  ทำอย่างไรให้แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีอยู่ใต้ดินขึ้นมาสู่บนดิน ทำอย่างไรให้แรงงานที่ผิดกฎหมายจัดระบบสู่การจ้างงานที่ถูกกฎหมายที่จะสามารถควบคุมดูแลรวมถึงการคุ้มครองแรงงานเหล่านั้นตามหลักแห่งสิทธิมนุษยชน เราต้องก้าวข้ามปัญหาที่ถูกมองว่า “ค้ามนุษย์” โดยสร้างหลักการจัดการที่ชัดเจนให้สังคมโลกได้เห็นถึงการดูแลแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องและสมควร  โอกาสนี้  นางสุทัศนี สืบวงศ์แพทย์ อธิบดีกรมการจัดหางาน  ได้นำเสนอว่าควรจะมีการออกแบบสัญญาการจ้างงานที่ชัดเจน  เพราะที่ผ่านมาหลักฐานการจ้างงานหรือจ่ายเงินมักจะใช้วิธีแบบดั้งเดิมที่มีการจดลงสมุดบัญชี  ควรจะมีการทำเอกสารในลักษณะสัญญาการจ้างงาน  เป็นต้น     

ในวันที่ 20  กรกฎาคม  2554  ทางสมาคมประมงแห่งประเทศไทย จะมีการประชุมจะได้นำประเด็นการหารือในวันนี้เสนอต่อที่ประชุม จะได้นำข้อหารือในวันนี้ อาทิ ตัวเลขโควต้าหรือความต้องการจ้างงานที่ชัดเจนในกิจการประมงและต่อเนื่อง  แนวทางการหาแรงงานทดแทนการนำนโยบายของรัฐเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำว่าหากว่าในกิจการประมงและต่อเนื่องจ้างแรงงานไทยในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท จะมีแรงงานไทยสนใจทำงานหรือไม่

(กระทรวงแรงงาน, 20-7-2554)


อ่าน 1330 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 ระนองเสริมความรู้ให้แรงงานต่างด้าว ป้องกันการค้ามนุษย์ (ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 14-1-2557)
 สธ.ออกประกาศกระทรวงดูแลสุขภาพคนต่างด้าว (มติชนออนไลน์, 19-9-2556)
 เตรียมส่งลูกต่างด้าวกลับ-​แก้​แรงงาน​เด็ก (บ้าน​เมือง, 1-11-2555)
 กพร.จ่อเปิดอบรมวัฒนธรรมอาเซียน ข้อห้าม-ปฏิบัติรองรับอุตฯท่องเที่ยวหลังเปิดเออีซี (มติชนออนไลน์, 11-9-2556)
 รง.เล็งออกเกณฑ์คัดกรองแรงงานต่างชาติ 25 อาชีพ คุณสมบัติ-ฝีมือผ่านได้ใบอนุญาตทำงานรับเปิดเอซี (ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 5-6-2556)